OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI ZA KANDIDATE ZA POSAO

 

Obaveštenje o privatnosti za kandidate za posao u Intersport S Trgovina doo Beograd, Partizanske avijacije 28, 11000 Beograd, Srbija, („Intersport“, „Rukovalac“)

Intersport prikuplja i obrađuje Vaše podatke o ličnosti u vezi sa Vašim prijavama za slobodna radna mesta u ovoj kompaniji i u odnosu na ove podatke o kandidatima postupa kao rukovalac. Privatnost lica čije podatke obrađujemo nam je bitna i u svemu postupamo u skladu sa načelima obrade podataka o ličnosti.

U ovom obaveštenju o privatnosti opisujemo obradu, korišćenje i prenos podataka o ličnosti kandidata za posao.

 

Svrha obrade

Prikupljamo i obrađujemo Vaše podatke o ličnosti radi ostvarivanja potencijalne saradnje, odnosno radi sprovođenja procesa selekcije za određeno radno mesto za koje ste prijavili.

Navedene podatke prikupljamo direktno od Vas – kada nam pošaljete/date svoju radnu biografiju (CV), motivaciono pismo, ili ukoliko se na drugi način prijavite za posao u Intersport – preko internet portala za slobodna radna mesta ili preko specijalizovanih agencija za posredovanje u zapošljavanju.

 

Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti kandidata za posao

Pravni osnov za obradu Vaših podataka radi sprovođenja procesa selekcije jeste preduzimanje radnji, na zahtev na Vaš zahtev, pre zaključenja eventualnog zaključenja ugovora o radu.

Ne postoji zakonska obaveza pružanja podataka, ali bez tih podataka nećemo biti u mogućnosti da razmotrimo Vašu prijavu za posao u Intersport-u.

 

Primaoci podataka o ličnosti

Kada Vaše podatke o ličnosti delimo, od primalaca zahtevamo da koriste podatke o ličnosti isključivo na način koji je saglasan sa odredbama ovog Obaveštenja o privatnosti.

Vaše podatke prenosimo kompanijama koje upravljaju portalima za prijavljivanje na slobodna radna mesta ili specijalizovanim agencija za pružanje podrške kompanijama u zapošljavanju.

 

Zajednički rukovaoci

Sa specijalizovanim agencijama za pružanje podrške u zapošljavanju  –  Manpower doo Beograd, sa registrovanim sedištem u Beogradu, Milutina Milankovića 11g, 11000 Beograd i Adecco Outsorcing doo Beograd, sa registrovanim sedištem u Beogradu, Vladimira Popovića 40, 11000 Beograd („Specijalizovane agencije“ postupamo u svojstvu zajedničkih rukovaoca.

Intersport i Specijalizovane agencije zajednički određuju i svrhu i načine obrade podataka o ličnosti na način da su njihove odluke da obrađuju Vaše podatke o ličnosti konvergentne, odnosno da njihove odluke da obrađuju podatke o ličnosti imaju odlučujući uticaj na svrhu i način obrade podataka o ličnosti na sledeći način:

Intersport:

 1. Svrha obrade podataka:
  Intersport određuje svrhu obrade na način da donosi odluke o sprovođenju postupaka za selekciju kandidata za posao i obrađuje podatke o ličnosti u svrhu odabira kandidata koji najviše odgovaraju njegovim poslovnim interesima;
 2. Način obrade podataka:
  Intersport određuje parametre, odnosno profil kandidata za posao i na taj način utiče na to koji podaci će se obrađivati i koji kategorija lica;

Specijalizovane agencije:

 1. Specijalizovane agencije određuju svrhu obrade na način što su donele odluku da stave na raspolaganje Intersportu Vaše podatke ličnosti u skladu sa parametrima koje određuje Intersport
 2. Specijalizovane agencije određuju način obrade na način što uparuju podatke iz svojih baza podataka u skladu sa parametrima koje određuje Intersport

Intersport i Specijalizovane agencije su zajedno odredile način obrade u kontekstu načina sprovođenja intervjua i razmene podataka o ličnosti kandidata za posao u Intersportu.

Ukoliko želite da ostvarite Vaša prava u segmentima obrade za koje je odgovoran Intersport, molimo Vas da se obratite našem licu za zaštitu podataka o ličnosti  (videti Odeljak: „Lice za zaštitu podataka o ličnosti“).

Za sadržinu ugovora o obradi podataka sa specijalizovanim agencijama, molimo Vas da pregledate internet stranice Specijalizovanih agencija.

U slučaju kada Specijalizovane agencije objavljuju po nalogu Intersporta-a oglase za posao ili po njegovom nalogu sprovode intervjue sa kandidatima za poslove za poslove u Intersport-u, Specijalizovane agencije postupaju u svojstvu obrađivača.

Vaši podaci o ličnosti mogu biti otkriveni ili preneti drugim licima u slučaju promene vlasničke strukture, pri čemu će takvo lice biti u obavezi da koristi Vaše podatke o ličnosti u skladu sa odredbama ovog Obaveštenja o privatnosti.

Nadalje, Vaši podaci o ličnosti mogu biti otkriveni:

 • Ukoliko to zahtevaju primenjivi zakoni i propisi. U ovakvom slučaju, nećemo otkrivati više Vaših podataka o ličnosti nego što je zaista potrebno u konkretnom slučaju;
 • U slučaju postupanja Rukovaoca po nalogu suda;
 • Kako bismo zaštitili prava i imovinu Rukovaoca;
 • U slučaju vanredne situacije ili ukoliko je to potrebno kako bismo zaštitili osobu/osobe;
 • U slučaju kada su Vaši podaci o ličnosti javno dostupni;
 • Uz Vaš pristanak.

 

Iznošenje van RS

Intersport ne iznosi podatke o ličnosti iz Republike Srbije.

 

Rok čuvanja podataka o ličnosti

 Podaci o ličnosti kandidata za posao čuvaju se okončanja procesa selekcije (maksimalno šest meseci).

 

Vaša prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti

 • Pravo na pristup i na kopiju podataka o ličnosti:
  Imate pravo da u svakom trenutku zahtevate informacije o podacima o ličnosti koje obrađujemo i pravo da pristupite Vašim podacima o ličnosti. Takođe, imate i pravo na kopiju Vaših podataka o ličnosti. Možete kontaktirati Rukovaoca, koji će Vam omogućiti ostvarivanje ovih prava.
 • Pravo na ispravku:
  Imate pravo da zatražite ispravku Vaših ličnih podataka ukoliko su oni netačni, uključujući pravo da ažurirate podatke koji su nepotpuni.
 • Pravo na brisanje:
  Imate pravo na brisanje bilo kojih ličnih podataka koje obrađuje Rukovalac u skladu sa zakonom, osim u situacijama kada se podaci o ličnosti obrađuju radi:

  • ostvarivanja slobode izražavanja i informisanja;
  • poštovanja zakonske obaveze rukovaoca kojom se zahteva obrada ili izvršenja poslova u javnom interesu ili izvršenja službenih ovlašćenja rukovaoca;
  • ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog zdravlja, u skladu sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti;
  • svrhe arhiviranja u javnom interesu, svrhe naučnog ili istorijskog istraživanja, kao i statističke svrhe u skladu sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, a opravdano se očekuje da bi ostvarivanje prava lica na brisanje podataka moglo da onemogući ili bitno ugrozi ostvarivanje ciljeva te svrhe;
  • podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva.
 • Pravo na ograničenje obrade:
  Imate pravo da se obrada Vaših podataka o ličnosti ograniči ako je ispunjen jedan od sledećih slučajeva:

  • lice na koje se podaci odnose osporava tačnost podataka o ličnosti;
  • obrada je nezakonita, a lice na koje se podaci odnose se protivi brisanju i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe podataka;
  • rukovaocu podaci više nisu potrebni, ali ih je lice zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva.
 • Pravo na prenosivost:
  Imate pravo da Vaše podatke o ličnosti koje ste prethodno dostavili Rukovaocu primite od njega u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i imate pravo da ove podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja od strane Rukovaoca kojem su ti podaci bili dostavljeni, ako je obrada zasnovana na osnovu pristanka ili u cilju zaključenja ili sprovođenja ugovora, i ukoliko se obrada vrši automatizovano.
 • Pravo na pritužbu:
  Imate pravo da podnesete pritužbu organu za zaštitu podataka ukoliko smatrate da je obrada Vaših podataka o ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Bulevar Kralja Aleksandra 15
11000 Beograd
e-mail: office@poverenik.rs

 

Bezbednost i pristup podacima o ličnosti kandidata za posao

Intersport kao rukovalac podacima ima dužnost da zaštiti podatke o ličnosti kandidata za posao koje obrađuje.

U cilju zaštite ovih podataka, Rukovalac i Primaoci poštuju minimum zahteva u pogledu bezbednosti koje propisuje važeće pravo i primenjuju standardne fizičke i proceduralne bezbednosne kontrole. Ovo uključuje, ali se ne ograničava na personalnu kontrolu, kontrolu logičkog pristupa, kontrolu prenosa podataka, kontrolu unosa, kontrolu dostupnosti i druge postupke u cilju zaštite podataka o ličnosti zaposlenih od neovlašćenog pristupa. Dokumenti u papirnoj formi su dostupni samo ovlašćenim pojedincima na osnovu odgovornosti na nivou odeljenja i zaposlenih.

 

Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili komentara u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti ili ukoliko želite da ostvarite neko od svojih prava u skladu sa važećim propisima, molimo Vas da pošaljete pitanje ili zahtev našem licu za zaštitu podataka o ličnosti:

G-din Ivan T. Milošević, advokat
Palmotićeva 16a
11 000 Beograd
e-mail: ivan.milosevic@jpm.rs ili gdpr@intersport.rs

 

Ažuriranje

Možemo s vremena na vreme ažurirati ovo Obaveštenje o privatnosti kao odgovor na promene na zakonskom, tehničkom ili poslovnom planu. Prilikom ažuriranja našeg Obaveštenja o privatnosti, preduzećemo odgovarajuće mere kako bismo Vas obavestili, u skladu sa značajem izmena koje vršimo. Pribavićemo Vaš pristanak u slučaju bilo kojih materijalnih izmena Obaveštenja o privatnosti kada je to propisano važećim propisima o zaštiti podataka.